Algemene Verkoopsvoorwaarden – Adriaensens – <strong>Effectief vanaf 19 December, 2019</strong>


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1.Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.


2. Ons aanbod is vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.


3. Adriaensens behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van de onderdelen, materialen of apparaten, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs. Adriaensens verbindt zich ertoe de klant te informeren van deze prijsstijging.


4. In geval van annulatie van de bestelling door de klant behoudt Adriaensens zich uitdrukkelijk de keuzemogelijkheid voor tussen

– gedwongen uitvoering

– ontbinding – schadevergoeding. In geval van ontbinding – zonder dat Adriaensens reeds toestellen, materialen of dergelijke besteld heeft – is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30% van de overeengekomen bestelling. Dit bedrag is eventueel te verhogen tot het bedrag van de werkelijk geleden schade. In geval van ontbinding – telkens wanneer toestellen, materialen of dergelijke besteld werden door Adriaensens bij derden leveranciers – is de Klant aansprakelijk voor de volledige schadevergoeding aan die leveranciers bovenop de bovenvermelde vergoeding van 30% die aan Adriaensens dient betaald te worden.


5. Een vertraging bij de levering kan in geen geval tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven, indien deze wordt veroorzaakt door aan Adriaensens externe omstandigheden.


6. Eigendomsoverdracht van de goederen vindt slechts plaats na volledige betaling van de koopsom en de leveringskosten.


7. De goederen worden verzonden op risico van de klant. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de klant.


8. Om geldig te zijn dienen klachten per aangetekende brief verstuurd te worden naar Adriaensens,

(a) in geval van een klacht wegens uitwendige beschadiging der verpakking bij aflevering en daardoor schade aan de goederen zelf, binnen een termijn van 2 werkdagen na de levering,

(b) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, acht werkdagen na de levering van de goederen en

(c) in geval van verborgen gebreken, binnen een termijn van acht werkdagen na de ontdekking en ten laatste zes maanden na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn verbintenissen voortvloeiend uit deze voorwaarden.


9. De vrijwaringspicht van Adriaensens m.b.t. gebreken van de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van hun leveranciers.


10. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de klant.


11. Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, contant betaalbaar.


12. Tenzij anders bepaald bedraagt het voorschot bij iedere bestelling 30% van het verkoopbedrag. Bij de levering van de meubelen, sanitaire uitrusting of toestellen is de klant gehouden een tweede voorschot ten belopen van 30% te voldoen. Het saldo is verschuldigd onmiddellijk na levering en plaatsing.


13. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijirente verschuldigd, ten belopen van 1,5% per maand van het gefactureerde bedrag. Eveneens is, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 15% van het gefactureerde bedrag (met minimum van E 75).


14. Toegestane kortingen en /of gespreide betalingen, vervallen, indien het verschuldigde totaalbedrag op de vervaldatum niet ontvangen is of indien één van de vervallen termijnbetalingen niet werd nagekomen.


15. In geval van niet-betaling, of niet-tijdige betaling heeft Adriaensens mits aangetekende ingebrekestelling steeds het recht zijn verbintenissen op te schorten en ze daarenboven niet na te komen indien de klant in gebreke blijft.


16. Wanneer klanten opdrachten tot levering en/of herstelling plaatsen en de kosten daarvan recupereren van een verzekeringsonderneming, dan zijn de wederzijdse verbintenissen tussen de klant en de verzekeringsonderneming niet tegenstelbaar aan Adriaensens. Vorderingen ten aanzien van verzekeringsondernemingen schorten de verbintenis tot betaling van de klant aan Adriaensens niet op.


17. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen voortspruitend uit onze overeenkomsten zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken en de vrederechters te Antwerpen bevoegd.


18. Wanneer Adriaensens tengevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden zij zich het recht voor de overeenkomst te belindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden gelist.


19. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.